Zoeken
Waar wil je heen?
How many people?
What type of accommodation?
ANNULEREN VOLGENDE

Wettelijke bepalingen

Wettelijke informatie

Deze site is eigendom van de naamloze vennootschap LES SIRENES, geregistreerd in het RCS van Béziers onder het nummer 530 996 826, met maatschappelijke zetel op de Avenue des campings 34340 Marseillan Plage. Telefoon: +33 (0) 4.67.21.92.83 Email: info@beach-garden-camping.com

De directeur van de publicatie van de website is de heer Jean-Marc Bardou als wettelijk gemachtigde van Les SIRENES.

De gebruiker van de website erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze website. De gebruiker erkent eveneens dat hij kennis heeft genomen van deze wettelijke kennisgeving en verbindt zich ertoe deze na te leven.


Opslag informatie

De site is gepubliceerd en uitgevoerd door : Microsoft Azure France.
Hoofdkantoor : 37, 45, 39 Quai du président Roosevelt, CS 40106, 92445 Issy les Moulineaux Cedex France.
KvK N° SIREN : 327 733 184.
Telefoon : 01 57 75 10 00.

Verantwoordelijkheid

De inhoud van de site is gratis toegankelijk voor alle bezoekers. De site bevat links naar websites van derden, die eigendom zijn van en beheerd worden door onafhankelijke wederverkopers of dienstverleners. Deze derden kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor de diensten die zij op de website leveren. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een verificatie uit te voeren alvorens een transactie met een derde partij voort te zetten.

 

Respect voor privacy

De verzamelde informatie is bestemd voor LES SIRENES en haar partners. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 34 van wet nr. 78-17 van 06/01/1978, heeft u het recht op toegang tot en correctie van deze informatie. Als u van dit recht gebruik wenst te maken of als u niet wenst dat wij deze informatie aan onze partners meedelen, gelieve ons te contacteren op het volgende adres: info@beach-garden-camping.com

 

Intellectueel Eigendom

Elke gehele of gedeeltelijke representatie van deze site, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website is verboden en zou een inbreuk vormen op de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Hetzelfde geldt voor de databanken op de website, die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in het wetboek van intellectuele eigendom (CPI). De handelsmerken van de beheerder van de website en zijn partners, evenals de logo's die op de site voorkomen, zijn beschermde handelsmerken (al dan niet semi-figuratief). Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo's, gemaakt op basis van de elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website of zijn rechtverkrijgende, is dus verboden in de zin van artikel L713-2 van de CPI.

 

Hypertekst links

Hypertekstlinks die in het kader van de website zijn gemaakt naar andere bronnen op het internetnetwerk, en in het bijzonder naar haar partners, zijn het voorwerp geweest van voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Gebruikers die de website bezoeken, mogen geen hyperlink naar deze sites plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de beheerder van de website.

 

Waarschuwing

U erkent dat u volledig op de hoogte bent van de mogelijkheid voor LES SIRENES om haar diensten tijdelijk of permanent te allen tijde op te schorten en/of te wijzigen wegens technische of reglementaire verplichtingen.

 

Geldigheid van de aanbiedingen

De aanbiedingen van de dienstverleners op de site hebben allemaal een geldigheidstermijn die de internetgebruiker zelf moet controleren. LES SIRENES vestigt in dit verband de aandacht van de internetgebruikers op het feit dat sommige zoekmachines soms blijven verwijzen naar oude pagina's van de site met aanbiedingen waarvan de geldigheidstermijn is verstreken.

 

Wij danken de gebruikers van de site voor het op de hoogte brengen van eventuele omissies, fouten, correcties, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@beach-garden-camping.com.